هزینه ترجمه ناتی

لیست هزینه پایه ترجمه  نسبت به نوع مدرک موارد مذکور در جدول و …