هزینه ترجمه ناتی

لیست هزینه پایه ترجمه  موارد مذکور در جدول و  هزینه خدمات ناتی …