آموزش در چهار گام: داستان شماره ۱ سطح پایه

بخش ۱، داستان:

Angela lives in Brazil.

Angela loves Brazil. 

Tom lives in Canada.

Tom loves Canada.

Angela and Tom met.

Angela and Tom want to play.

Angela and Tom want to jump.

Angela and Tom want to yell

Angela and Tom play, jump and yell.

بخش ۲: یادگیری لغات:

Live  زندگی کردن، زنده بودن، عمر کردن

Love دوست داشتن، عاشق بودن

Meet ملاقات کردن، دیدار کردن، به هم برخوردن ، آشنا شدن

بخش گذشته فعل: met ملاقات کردند، به هم برخوردند

Want خواستن، دوست داشتن

Play بازی کردن

Jump پریدن

Yell فریاد کشیدن، داد زدن

 

بخش ۳: ترجمه داستان:

آنجلا در برزیل زندگی می کند.

آنجلا عاشق برزیل است.

تام در کانادا زندگی می کند.

تام عاشق کانادا است.

آنجلا و تام با هم آشنا شدند.

آنجلا و تام دوست دارند بازی کنند.

آنجلا و تام دوست دارند بپرند.

آنجلا و تام دوست دارند فریاد بزنند.

آنجلا و تام بازی می کنند، می پرند و فریاد می زنند.

 

بخش ۴: نکات گرامی:

  • صرف زمان حال، فعل سوم شخص مفرد:

در صرف زمان حال فعل سوم شخص مفرد پس از ضمیر she/he یا اسم فرد، یک s به آخر افعال اضافه می شود

مثال :  I live من زندگی می کنم

You live تو زندگی می کنی

She/he (Angela, Tom) lives   او (آنجلا، تام) زندگی می کند

  • صرف زمان گذشته افعال:

افعال وقتی به زمان گذشته تبدیل می شوند به دو بخش تقسیم می شوند:

افعال با قاعده: افعالی هستند که با افزودن d  یا ed به انتهای آنها تبدیل به گذشته می شوند

مثال: live گذشته آن می شود lived

love گذشته آن می شود loved  

want گذشته آن می شود wanted

play گذشته آن می شود played

افعال بی قاعده: افعالی هستند که وقتی به گذشته تبدیل می شوند شکل فعل تغییر می کند و بخش گذشته اینگونه افعال را باید حفظ کرد

مثال: meet گذشته آن می شود  met

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *