ارائه مدارک ترجمه شده و کپی تایید شده

ترجمه مدارک

اگر مدارک شما انگلیسی نیستند؛ شما باید یک ترجمه رسمی از آنها داشته باشید.

مترجمین رسمی سازمان ناتی، مترجمینی هستند که سازمان ملی اعطای مجوز به مترجمین در استرالیا آنها را به رسمیت می شناسد.

شما باید همراه با فرم درخواست خود ترجمه مدارک خود را که شامل موارد زیر می باشد ارائه دهید:

  • ترجمه رسمی مدارک
  • مدارک به زبان مبدا

توضیح:

  • منظور از ترجمه رسمی ترجمه ای است که یا توسط مترجمین رسمی سازمان ناتی، سازمان ملی اعطای مجوز به مترجمین در استرالیا، انجام می شود و دارای مهر و شماره ناتی می باشند که می توانید در سایت ناتی اسم و شماره آنها را چک بفرمایید و یا توسط دارالترجمه های رسمی در ایران با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه و تاییدات دادگستری و وزارت خارجه انجام می شود.
  • منظور از ارائه کپی تایید شده مدارک به زبان مبدا این است که وقتی ترجمه مدارک شما توسط مترجمین ناتی انجام می شود مترجم ناتی کپی های مدارک فارسی را نیز بامهر ناتی مهر و بدینگونه تایید می کند که ترجمه دقیقا از روی مدارک پیوست که به رویت او رسیده صورت گرفته است و پیوست ترجمه می نماید.

توجه:

ارائه کپی برابر اصل شده مدارک:

چنانچه در شرایطی با توجه به شرایط پرونده و نوع ویزا از شما تاییدیه رسمی برابر اصل مدارک فارسی درخواست شود ، ممکن است نیاز باشد کپی مدارک فارسی شما  توسط دفاتر اسناد رسمی تایید شوند که در این زمینه حتما قبل از انجام ترجمه مدارک با وکیل و یا مشاور مهاجرت خود مشورت نمایید.

با تشکر

ترجمه آنلاین نویسنده