ارائه مدارک ترجمه شده و کپی تایید شده

ترجمه مدارک

اگر مدارک شما انگلیسی نیستند؛ شما باید یک ترجمه رسمی از آنها داشته باشید.

مترجمین رسمی سازمان ناتی، مترجمینی هستند که سازمان ملی اعطای مجوز به مترجمین آنها را به رسمیت می شناسد.

شما باید همراه با فرم درخواست خود کپی های تایید شده از موارد زیر را نیز ارائه دهید:

  • ترجمه رسمی مدارک
  • مدارک به زبان مبدا

توضیح:

  • منظور از ترجمه رسمی ترجمه ای است که یا توسط مترجمین رسمی سازمان ناتی، سازمان ملی اعطای مجوز در استرالیا، انجام می شود و دارای مهر و شماره ناتی می باشند که می توانید در سایت ناتی اسم و شماره آنها را چک بفرمایید و یا توسط دارالترجمه های رسمی در ایران با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه و تاییدات وزارت خارجه انجام می شود.
  • منظور از ارائه کپی تایید شده مدارک به زبان مبدا این است که کپی مدارک فارسی شما باید پیوست متن ترجمه مهر شده شوند که وقتی این ترجمه توسط مترجمین ناتی انجام می شود مترجم ناتی کپی های مدارک فارسی پیوست را نیز بامهر ناتی مهر و بدینگونه تایید می کند که ترجمه دقیقا از روی مدارک پیوست که به رویت او رسیده صورت گرفته است.

توجه:

ارائه کپی تایید شده اصل مدارک:

چنانچه در شرایطی با توجه به شرایط پرونده و نوع ویزا از شما تاییدیه رسمی اصل مدارک فارسی درخواست شود ، ممکن است نیاز باشد کپی مدارک فارسی شما  توسط دفاتر اسناد رسمی و یا توسط یک وکیل حقوقی که دارای مهر انگلیسی است،تایید شوند.