ویروس زیکا

/
مسافران باید مراقب این بیماری جدید که از پشه منتقل می شود باشند…